Ejby Byforum

Samarbejdsaftale


Ejby Byforum


Samarbejdsaftale mellem foreninger og organisationer i Ejby byområde.


Baggrund:

Lejre kommune har efterspurgt et talerør til Ejby og omegns foreninger.

Ejby Bylaug har påtaget sig rollen med to repræsentanter fra bestyrelsen.

Formål:

Ejby Byforum har til formål gennem initiativer og samarbejde at skabe basis for vækst og udvikling i bred forstand af Ejbys lokalområde - herunder at indsamle, evaluere og koordinere idéer fra lokale borgere, lokale foreninger og virksomheder samt at etablere sig som en handlekraftig lokal samarbejds- og sparringspartner med Lejre Kommune.

Byforums formål er at tjene borgerne, foreninger og virksomheder for at fremme et engageret lokalt præg på udvikling af lokalmiljøet.

Formålsopgaver:

Ejby Byforums opgave er:

- at gøre Ejby by mere attraktiv at bosætte sig i

- at samle Ejby bys foreningerne og virksomheder

- at behandle ønsker og tiltag fra foreningerne og virksomheder, som skal videre behandles i Lejre kommune eller Region Sjælland.
- at arbejde på tværs af områder for at støtte op om foreslag der gavner begge områder.

Målgruppe:

Borgere, Grundejerforeninger, vandværkerne og foreninger i Ejby – virksomheder er velkommen.

Fremlæggelse:

Enhver borger eller virksomhed bosat i Ejby byområde kan rejse en problemstilling via en af foreningerne tilsluttet Ejby byforum efter eget valg, uden selv at være medlem af den pågældende forening. Initiativtageren må gerne deltage i fremlæggelse af sagen, men den valgte forening bærer ansvaret i den videre sagsbehandling.

Den valgte forening eller organisation skal være medunderskriver af samarbejdsaftalen og kan efter ønske til enhver tid få en sag til behandling i Ejby Byforum.

Sager, der direkte vedrører andre foreningers medlemsområder, skal altid først forelægges den berørte forening til behandling inden igangsætning af projektet i Ejby Byforum.

Ved uenighed om et ønske/tiltags videre behandling afgøres dette ved flertal’s afstemning blandt de fremmødte medlemmer af Byforum eller ved anden skriftlig tilkendegivelse. Hvert medlem af Byforum, det være sig forening/virksomhed, har én stemme.

Ejby Byforum vil tilstræbe at opnå klare flertalsafgørelser i enhver indstilling til Lejre

kommune / Region Sjælland, men skal i tilfælde af protest fra et foreningsmedlem i Ejby Byforum medtage en begrundet minoritets indsigelse i sin indstilling til Lejre kommune / Region Sjælland. Formålet er at give kommunen / regionen fuld indsigt i alle sagens aspekter.Økonomiske forhold:

Ejby Bylaug betaler omkostninger til mødeafholdelse og lokale stilles gratis til rådighed af Ejby og Omegns Forsamlingshus. Øvrige medlemmer af Ejby Byforum skal bidrage med tilskud om nødvendigt.

Evt. tilskud / finansiering af forslag stillet i fællesskab via Ejby Byforum tilfalder den forslags stillende forening.

Kommunikation:

Ejby Bylaugs hjemmeside under fanen Ejby Byforum – her vil fremgå hvordan man får stillet ønsker/tiltag samt information om nye fællesprojekter og oversigt over sager der bliver behandlet i Ejby Byforum.

Gyldighed:
Samarbejdsaftalen skal underskrives af alle foreninger eller organisationer, der deltager i sagsbehandlingen i Ejby Byforum.

Aftalen skal indeholde en ajourført liste over navnene på de involverede foreninger og organisationer med angivelse af kontaktpersoner, emailadresse og medlemstal.

Kopi af den underskrevne aftale incl. medlemslisten skal tilgå Lejre kommune / Region Sjælland.
Sager i Ejby Byforum


Her er en oversigt på sager i Ejby Byforum der arbejdes med i øjeblikket. Trafik i Ejby: - Knudsvej og hastighedsdæmpning - Trafik til nye udstykninger - 40 Km/t i hele byen - Cykelsti mellem Rye og Ejby - Ny "Ejby Port" ved Ejby Strandvej 1 Hjertestarter: - 2-3 nye hjertestartere på vej (Ejby og Omegns Forsamlingshus, Hellesvej og Pilevej) Sandstrand: - Hvilke muligheder for at gøre stranden i bedre stand og med sand Søre, moser og regnsvandsbassin: - oprensning af regnvandsbassin Landsbyudvalget: - Hvad vil vi gerne have der skal ske i byen Bevæg dig for Livet: - Byens udendørs motions og samlingssted ved hallen Hundeskov: - Oplæg til en hundeskov ved Ådalen
Hvem kan være med i Ejby Byforum


- Borgere - Foreninger - Virksomheder Med tilhørsforhold til Ejby
Ejby Byforums formål og opgaver


Formål:

Ejby Byforum har til formål gennem initiativer og samarbejde at skabe basis for vækst og udvikling i bred forstand af Ejbys lokalområde - herunder at indsamle, evaluere og koordinere idéer fra lokale borgere, lokale foreninger og virksomheder samt at etablere sig som en handlekraftig lokal samarbejds- og sparringspartner med Lejre Kommune.

Byforums formål er at tjene borgerne, foreninger og virksomheder for at fremme et engageret lokalt præg på udvikling af lokalmiljøet.

Formålsopgaver:

Ejby Byforums opgave er:

at gøre Ejby by mere attraktiv at bosætte sig i

at samle Ejby bys foreningerne og virksomheder

at behandle ønsker og tiltag fra foreningerne og virksomheder, som skal videre behandles i Lejre kommune eller Region Sjælland.
at arbejde på tværs af områder for at støtte op om foreslag der gavner begge områder.
Medlemsliste

Opret en sag til Ejby Byforum


Da Ejby Byforum er et samarbjede mellem grundejerforeninger og vandværkerne så henledes der til at hvis man gerne vil have en sag med i Ejby Byforum at man henvender sig ved en grundejerforening eller til Ejby Bylaug for de områder som ingen grundejerforening har. Herefter vil det blive taget op i Ejby Byforum ved først kommende møde.